Theme

Syarat Penggunaan

Terma penggunaan yang terkandung di sini dan pindaannya (“Syarat Penggunaan”) akan mengawal penggunaan internet dan aplikasi mudah alih dan perkhidmatan yang disediakan di dalamnya oleh Tune Insurance Malaysia Berhad (“Tune Protect”) (“Laman Web Tune Protect”) . Dengan mengakses mana-mana halaman di Laman Web Tune Protect (selain daripada membaca Terma Penggunaan ini buat kali pertama), ia menunjukkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi semua Terma Penggunaan di sini. Jika anda tidak menerima Syarat Penggunaan ini, sila hentikan akses anda ke Laman Web Tune Protect dengan segera. Jika anda ingin menggunakan mana-mana perkhidmatan yang disediakan dalam Laman Web Tune Protect, anda bersetuju untuk turut terikat dengan terma dan syarat khusus yang terpakai untuk perkhidmatan tersebut.
Definisi

Laman Web Tune Protect ialah perkhidmatan dalam talian interaktif yang dikendalikan oleh Tune Protect di Internet, yang terdiri daripada maklumat, perkhidmatan dan kandungan yang disediakan oleh Tune Protect, ahli gabungannya dan pihak ketiga yang lain.

Pindaan & Variasi

Tune Protect berhak untuk mengubah suai Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, yang akan berkuat kuasa serta-merta. Anda terikat dengan sebarang pengubahsuaian sedemikian dan oleh itu hendaklah membaca halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma Penggunaan semasa yang terikat kepada anda. Jika pengubahsuaian kepada Syarat Penggunaan ini tidak dapat diterima oleh anda, sila hentikan akses anda ke Laman Web ini dan/atau penggunaan perkhidmatan dengan serta-merta.

Pengubahsuaian kepada Laman Web

Tune Protect berhak pada bila-bila masa untuk membuat perubahan pada Laman Web Tune Protect dengan atau tanpa notis. Tune Protect tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian Laman Web Tune Protect.

Pautan dan Kandungan Pihak Ketiga

Laman Web Tune Protect ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga dan kandungan daripada pihak ketiga. Tune Protect tidak membuat representasi dan secara jelas menafikan tanggungjawab terhadap sebarang pendapat, nasihat, kenyataan, produk dan perkhidmatan, tawaran atau maklumat atau kandungan lain yang dinyatakan atau disediakan oleh pihak ketiga dan pengguna Laman Web Tune Protect kerana ia bukan milik Tune Protect. Tune Protect tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan mana-mana kandungan, mahupun kebolehdagangan atau kesesuaiannya untuk sebarang tujuan tertentu. Dalam apa jua keadaan, Tune Protect tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh pergantungan anda pada maklumat yang diperolehi melalui Laman Web Tune Protect.

Tujuan Sah

Anda hanya boleh menggunakan Laman Web Tune Protect untuk tujuan yang sah sahaja. Penghantaran dan/atau pengeposan apa-apa bahan yang melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai adalah dilarang. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada bahan berhak cipta, bahan yang dianggap sah sebagai mengancam atau lucah, lucah, profan atau bahan yang dilindungi oleh rahsia perdagangan atau yang, tanpa kelulusan nyata Tune Protect, mengandungi pengiklanan atau sebarang permintaan berkenaan dengan produk atau perkhidmatan atau keahlian atau langganan kepada perkhidmatan maklumat dalam talian lain yang bersaing dengan Laman Web Tune Protect. Ini juga termasuk pautan atau sebarang sambungan kepada bahan tersebut. Sebarang kelakuan dalam pandangan Tune Protect yang menyekat atau menghalang mana-mana pengguna Laman Web Tune Protect lain daripada menggunakan atau menikmati Laman Web tidak akan dibenarkan.

Hak Cipta

Keseluruhan kandungan yang disertakan dalam Laman Web Tune Protect, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, butang, ikon, imej, video, muzik dan bunyi dilindungi di bawah undang-undang hak cipta, siber dan tanda dagangan Malaysia. Tiada bahagian daripada kandungan Laman Web Tune Protect boleh digunakan, diterbitkan, dihantar, diubah suai, dipindahkan atau dijual, dicipta sebagai karya terbitan atau dengan apa cara sekalipun dieksploitasi tanpa kebenaran nyata daripada Tune Protect dan pemilik hak cipta masing-masing. Anda boleh memuat turun bahan untuk kegunaan peribadi sahaja, dengan syarat ia bukan untuk tujuan keuntungan peribadi atau komersial.

Anda tidak boleh memuat naik, menyiarkan atau sebaliknya menyediakan di Laman Web Tune Protect sebarang bahan yang dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan atau hak proprietari lain tanpa kebenaran nyata daripada pemilik masing-masing. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan yang mengakibatkan apa-apa pelanggaran hak cipta, hak proprietari, atau sebarang bahaya lain yang terhasil daripada penyerahan sedemikian dan akan menanggung rugi Tune Protect terhadap kerosakan tersebut. Dengan menyerahkan bahan ke mana-mana kawasan awam Tapak Web Tune Protect, anda secara automatik memberikan, atau menjamin bahawa pemilik bahan secara nyata memberikan hak dan lesen Tune Protect untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan bahan tersebut secara keseluruhan atau sebahagiannya. Anda juga membenarkan mana-mana pengguna lain Tune Protect Website untuk mengakses, melihat, menyimpan atau mengeluarkan semula bahan untuk kegunaan mereka sendiri. Anda juga memberikan Tune Protect hak untuk mengedit, menyalin, menerbitkan dan mengedarkan apa-apa bahan yang telah anda sediakan di Laman Web Tune Protect.

Penafian

Kandungan pada Laman Web Tune Protect disediakan berdasarkan asas “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. Oleh itu, anda memahami dan bersetuju bahawa penggunaan Laman Web Tune Protect adalah atas risiko anda sendiri. Tune Protect, pekerja, ejennya, pembekal kandungan pihak ketiga atau peniaga tidak menjamin bahawa Laman Web Tune Protect tidak akan terganggu, bebas ralat atau bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain dan mereka juga tidak membuat sebarang jaminan tentang keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan Laman Web Tune Protect, atau tentang ketepatan, kebolehpercayaan atau kandungan maklumat, perkhidmatan atau barangan yang disediakan oleh Laman Web Tune Protect. Dalam apa jua keadaan Tune Protect tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, punitif atau lain-lain ganti rugi berbangkit atau apa-apa kerosakan untuk kehilangan keuntungan, penggunaan, data, muhibah atau barang tidak ketara lain, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan terma ini, penggunaan Laman Web Tune Protect atau bahan, tanda berlesen, atau apa-apa maklumat, barangan atau perkhidmatan yang diperoleh pada atau daripada Laman Web Tune Protect, sama ada Tune Protect dinasihatkan atau tidak tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi, menyimpan dan menahan Tune Protect, pekerja, ejen, penyedia kandungan pihak ketiga atau pedagangnya tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, kerugian, kos dan tuntutan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, yang mungkin timbul atau terhasil. daripada penggunaan Laman Web Tune Protect atau pelanggaran atau pelanggaran syarat ini. Anda hendaklah menggunakan usaha terbaik anda untuk bekerjasama dengan Tune Protect dalam mempertahankan sebarang tuntutan.

Pemantauan

Tune Protect mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk memantau kandungan Laman Web Tune Protect, untuk menentukan pematuhan Terma Penggunaan ini dan sebarang peraturan operasi yang ditetapkan oleh Tune Protect dan untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan atau permintaan kerajaan yang dibenarkan. Tune Protect berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengedit, enggan menyiarkan atau mengalih keluar sebarang bahan yang diserahkan atau disiarkan di Laman Web Tune Protect. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Tune Protect mempunyai hak untuk mengalih keluar apa-apa bahan yang Tune Protect, mengikut budi bicara mutlaknya, didapati melanggar peruntukan di sini atau sebaliknya tidak menyenangkan.

Penamatan

Anda boleh menamatkan penggunaan Laman Web Tune Protect anda pada bila-bila masa. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Tune Protect berhak untuk menamatkan serta-merta akaun anda dan/atau penggunaan Laman Web Tune Protect anda pada bila-bila masa atas apa-apa atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis, termasuk sekiranya berlaku sebarang kelakuan oleh anda, yang Tune Protect, mengikut budi bicara mutlaknya, menganggap sebagai tidak boleh diterima, atau sekiranya berlaku sebarang pelanggaran oleh anda terhadap Syarat Penggunaan ini.

Undang-undang yang Mentadbir

Terma Penggunaan ini dan sebarang peraturan operasi untuk Laman Web Tune Protect yang ditubuhkan oleh Tune Protect membentuk keseluruhan pemahaman dan perjanjian antara anda dan Tune Protect berkenaan dengan perkara di sini, dan menggantikan semua perjanjian bertulis atau lisan terdahulu antara pihak berkenaan dengan perkara tersebut. bahan pelajaran. Terma Penggunaan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda seterusnya bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia bagi tujuan mendengar dan menentukan sebarang pertikaian yang timbul daripada Terma Penggunaan ini.

No How to Claim Section

Ready to

Safeguard Your Business?

We help protect businesses like yours from adverse and unforeseen circumstances. Sign up to our newsletter and be the first in line to know about our special events and protection plan.