Theme

Dasar Privasi

Kami mengambil segala usaha untuk mengekalkan maklumat pelanggan dan bakal pelanggan kami tepat, dilindungi daripada manipulasi dan kesilapan, terjamin daripada kecurian dan bebas daripada pendedahan yang tidak wajar dengan mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan semua undang-undang dan peraturan tempatan yang berkaitan.

Dasar Privasi (“Dasar”) ini mentadbir Tune Protect Group Berhad (“Tune Protect”), dahulunya dikenali sebagai Tune Ins Holdings Berhad dan anak-anak syarikatnya (selepas ini secara kolektif dikenali sebagai “Kumpulan Tune Protect”). Polisi ini memberi anda notis tentang kewajipan anda dan hak anda berhubung dengan data peribadi anda dan maklumat yang mungkin diterima oleh Tune Protect Group daripada anda apabila anda mengakses, menyemak imbas, memuat turun maklumat dari tapak web kami dan/atau mana-mana platform pengguna kami, apabila anda melanggan atau memohon untuk membeli sebarang produk dan/atau perkhidmatan termasuk sebarang perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui laman web kami atau daripada sumber lain dan/atau platform pengguna. Tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Kumpulan Tune Protect, tiada maklumat yang terkandung di laman web ini atau mana-mana platform pengguna kami boleh disalin, kecuali untuk kegunaan peribadi, atau diedarkan semula.

Dengan menggunakan tapak web kami dan/atau platform pengguna kami, anda menerima amalan dan dasar dalam pernyataan privasi ini. Jika anda membantah sebarang amalan dan dasar dalam kenyataan ini, sila jangan gunakan tapak web/aplikasi/platform pengguna ini untuk menyerahkan maklumat peribadi anda kepada Kumpulan Tune Protect.

Kumpulan Tune Protect mengiktiraf tanggungjawabnya berhubung dengan pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan atau penggunaan data peribadi. Penyediaan data peribadi anda adalah secara sukarela. Anda boleh memilih untuk tidak memberikan kami data yang diminta, tetapi kegagalan untuk berbuat demikian boleh menghalang keupayaan kami untuk menjalankan perniagaan dengan atau menyediakan perkhidmatan kepada anda.

BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL DATA?

Kami akan mengumpul dan menyimpan sebarang maklumat peribadi atau data peribadi sensitif (secara kolektif dirujuk sebagai “Data Peribadi”) yang anda masukkan di tapak web/aplikasi/platform pengguna kami, melalui platform media sosial, berikan kepada kami melalui mana-mana saluran lain termasuk Data Peribadi dan maklumat polisi insurans yang sebelum ini diberikan kepada kami pada/dalam permohonan anda, pembaharuan atau pengubahsuaian polisi insurans sama ada secara lisan atau bertulis. Jenis maklumat tertentu juga mungkin diminta daripada anda dari semasa ke semasa sekiranya anda menyerahkan permohonan untuk polisi kepada kami, mempunyai polisi aktif dengan kami atau untuk pengesahan ke kawasan selamat di Laman Web Tune Protect Group, apabila diperlukan (termasuk butiran peribadi ahli keluarga atau waris terdekat di mana ia akan dianggap bahawa persetujuan mereka telah diperolehi oleh anda). Di mana maklumat diperoleh melalui ciri media sosial, kami boleh mengakses dan mengumpul maklumat yang telah anda pilih untuk disediakan dan dimasukkan ke dalam profil atau akaun media sosial anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, jantina, hari lahir, alamat e-mel, alamat, lokasi anda. dsb. Akses kami kepada maklumat ini mungkin terhad atau disekat berdasarkan tetapan privasi anda dengan pembekal media sosial yang berkaitan. Kami juga boleh mendapatkan maklumat peribadi atau bukan peribadi yang dikumpul secara sah tentang anda daripada entiti gabungan, rakan kongsi perniagaan dan sumber pihak ketiga bebas yang lain atau mengumpul beberapa maklumat tentang komputer anda atau peranti lain yang digunakan apabila anda melawati tapak web kami atau mana-mana platform pengguna kami.

KENAPA KAMI MENGUMPUL DATA PERIBADI ANDA DAN BAGAIMANA IA BOLEH DIGUNAKAN?

Data Peribadi dikumpul untuk tujuan berikut:

 • untuk memproses permohonan anda untuk produk dan/atau perkhidmatan kami;
 • untuk membolehkan kami melaksanakan obligasi dan perkhidmatan kontrak kami;
 • untuk memproses, mentadbir, melaksana dan melaksanakan permintaan atau transaksi yang dipertimbangkan oleh borang yang tersedia di tapak web/ aplikasi/ platform pengguna kami atau mana-mana dokumen lain yang anda boleh serahkan kepada kami dari semasa ke semasa;
 • untuk mengurus dan berkomunikasi dengan anda termasuk menghantar komunikasi pentadbiran kepada anda tentang mana-mana akaun yang mungkin anda miliki dengan kami atau tentang perubahan masa depan kepada pernyataan privasi ini;
  untuk memberikan anda maklumat produk dan perkhidmatan lain yang ditawarkan, bahan pemasaran dan promosi serta kemas kini lain yang berkaitan;
 • untuk membantu dalam tujuan penguatkuasaan undang-undang, penyiasatan oleh polis atau pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia yang lain dan untuk memenuhi keperluan yang dikenakan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan atau kewajipan lain yang komited kepada pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia;
 • untuk mereka bentuk baharu atau mempertingkatkan produk dan perkhidmatan sedia ada yang disediakan oleh kami;
 • untuk penyelidikan statistik atau aktuari yang dijalankan oleh Kumpulan Tune Protect, industri perkhidmatan kewangan atau pengawal
 • selia kami masing-masing;
 • untuk pemadanan data, perniagaan dalaman dan tujuan pentadbiran;
 • untuk memperibadikan penampilan tapak web kami, memberikan cadangan produk yang berkaitan dan menyediakan pengiklanan yang disasarkan di tapak web kami atau melalui saluran lain;
 • tujuan lain seperti yang dimaklumkan pada masa pengumpulan; dan
 • untuk memenuhi tujuan pengumpulannya selaras dengan undang-undang dan peraturan yang terpakai.

Adalah secara sukarela untuk anda memberikan kami maklumat peribadi anda, namun jika anda gagal memberikan maklumat tersebut kepada kami atau kemudian menarik balik persetujuan anda untuk kami meneruskan pemprosesan yang sama, kami mungkin tidak dapat memberikan atau terus memberikan anda rangkaian penuh manfaat, produk dan/atau perkhidmatan yang telah anda minta daripada kami dan kami mungkin tidak dapat memenuhi tujuan yang dinyatakan di atas.

CAN I UNSUBSCRIBE TO YOUR MARKETING CHANNELS AND REVOKE MY CONSENT?

Jika anda ingin berhenti melanggan pemprosesan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran, sila klik pada pautan “Nyahlanggan” yang dibenamkan dalam e-mel yang berkaitan agar tidak menerima sebarang e-mel pada masa hadapan.

SIAPA MUNGKIN DIBERIKAN DATA PERIBADI ANDA?

Kumpulan Tune Protect boleh berkongsi Data Peribadi anda dalam kumpulan syarikatnya, syarikat bersekutu dan bersekutu, rakan kongsi perniagaan, persatuan industri, ejen, penasihat profesional, perunding, pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihaknya (dalam atau di luar Malaysia), majikan berkenaan pekerjaan/kredit anda dan kepada mana-mana pihak jika dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan. Maklumat sulit tersebut hanya akan digunakan oleh pihak tersebut untuk tujuan membuat kesimpulan dan/atau melaksanakan kewajipan kontrak antara kami dan anda dan/atau untuk tujuan Data Peribadi diberikan.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin membeli perniagaan atau menjual satu atau lebih perniagaan kami (atau bahagiannya) dan jika dibenarkan oleh undang-undang Data Peribadi anda mungkin dipindahkan atau didedahkan sebagai sebahagian daripada pembelian atau penjualan. Sekiranya kami membeli perniagaan, Data Peribadi yang diterima dengan perniagaan itu akan diuruskan mengikut Polisi ini, jika boleh dilaksanakan dan dibenarkan untuk berbuat demikian.

Di mana dibenarkan oleh undang-undang, Data Peribadi anda mungkin diberikan kepada mana-mana pihak di atas yang mungkin berada di dalam atau di luar Malaysia. Maklumat anda mungkin dipindahkan ke, disimpan dan diproses di Malaysia atau mana-mana bidang kuasa lain di mana mana-mana syarikat Tune Protect Group berada, atau bidang kuasa di mana kontraktor pihak ketiga berada atau dari mana kontraktor pihak ketiga menyediakan perkhidmatan kepada kami.
Dengan memberikan kami maklumat peribadi anda menggunakan perkhidmatan kami atau laman web kami dan/atau platform pengguna kami dan/atau menyerahkan permohonan anda, anda membenarkan pemindahan maklumat tersebut di luar bidang kuasa anda ke kemudahan kami atau kepada pihak ketiga yang kami kongsikan dengannya. seperti yang diterangkan di atas.

COOKIES DAN IKLAN INTERNET

Kuki ialah pengecam unik yang diletakkan pada komputer anda atau peranti lain oleh pelayan web, yang mengandungi maklumat yang kemudiannya boleh dibaca oleh pelayan yang mengeluarkan kuki kepada anda. Kumpulan Tune Protect boleh menggunakan kuki pada pelbagai tapak web/platform pengguna yang kami uruskan. Maklumat yang dikumpul (termasuk tetapi tidak terhad kepada: alamat IP anda (dan nama domain), perisian penyemak imbas, jenis dan konfigurasi penyemak imbas anda, tetapan bahasa, geo-lokasi, sistem pengendalian, tapak web yang merujuk, halaman dan kandungan yang dilihat, dan tempoh visit) akan digunakan untuk menyusun statistik agregat tentang cara pelawat kami mencapai dan menyemak imbas tapak web / aplikasi/ platform pengguna kami untuk membantu kami memahami cara kami boleh meningkatkan pengalaman anda mengenainya. Maklumat sedemikian dikumpul tanpa nama dan anda tidak boleh dikenal pasti melainkan anda telah log masuk sebagai ahli. Kami menggunakan data tersebut hanya untuk tujuan peningkatan dan pengoptimuman tapak web/ aplikasi/ platform pengguna. Kuki juga membolehkan tapak web / aplikasi / platform pengguna kami mengingati anda dan keutamaan anda, dan menyesuaikan tapak web / aplikasi / platform pengguna untuk keperluan anda. Kuki pengiklanan akan membolehkan kami menyediakan iklan di tapak web kami yang paling relevan dengan anda, mis. dengan memilih iklan berasaskan minat untuk anda, atau menghalang nasihat yang sama daripada sentiasa muncul semula kepada anda.
Kebanyakan pelayar web pada mulanya disediakan untuk menerima kuki. Jika anda tidak mahu menerima kuki, anda boleh melumpuhkan fungsi ini dalam tetapan penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, dengan berbuat demikian anda mungkin tidak dapat menikmati sepenuhnya manfaat tapak web/aplikasi/platform pengguna kami dan ciri tertentu mungkin tidak berfungsi dengan baik.

HAK AKSES KEPADA DATA PERIBADI

Anda mempunyai hak untuk mengesahkan sama ada Tune Protect Group memegang sebarang Data Peribadi tentang anda dan anda boleh meminta Tune Protect Group untuk membetulkan mana-mana Data Peribadi yang berkaitan dengan anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau mengelirukan dengan membuat permintaan bertulis kepada Jabatan Pengalaman Pelanggan kami atau melalui e-mel seperti yang dinyatakan di bawah dan kami akan membalas dalam masa 21 hari selepas menerima permintaan anda. Anda juga boleh bertanya tentang dasar dan amalan Tune Protect Group berhubung dengan data peribadi.

Permintaan untuk akses, pembetulan atau pertanyaan lain yang berkaitan dengan data peribadi anda hendaklah dialamatkan kepada:


[email protected]

PENGGUNAAN DATA PERIBADI UNTUK TUJUAN PEMASARAN TERUS

Jika dibenarkan oleh undang-undang, Kumpulan Tune Protect boleh menggunakan nama dan butiran hubungan anda untuk tujuan promosi atau pemasaran termasuk menghantar bahan promosi kepada anda dan menjalankan pemasaran langsung berhubung dengan produk yang ditawarkan oleh Kumpulan Tune Protect termasuk tetapi tidak terhad kepada insurans; anuiti; latihan; program ganjaran/kesetiaan/keistimewaan; sebab amal/tidak menguntungkan; (“Kelas Subjek Pemasaran”).

Untuk tujuan pemasaran langsung, kami boleh, jika dibenarkan oleh undang-undang, memberikan maklumat peribadi anda kepada pembekal (sama ada di dalam atau di luar Kumpulan Tune Protect) mana-mana Kelas Subjek Pemasaran yang diterangkan di atas dan pusat panggilan, pemasaran atau perkhidmatan penyelidikan supaya bahawa mereka boleh menghantar bahan promosi kepada anda dan menjalankan pemasaran langsung berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan (bahan ini boleh dihantar kepada anda melalui pos, e-mel atau cara lain).
Jenis Data Peribadi yang akan digunakan dan disediakan oleh Tune Protect Group untuk tujuan pemasaran langsung seperti yang diterangkan di atas ialah nama anda dan butiran hubungan yang berkaitan, walaupun kami mungkin memiliki data peribadi tambahan.

Jika persetujuan anda diperlukan, dan anda memberikan persetujuan tersebut, anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan dan peruntukan data peribadi anda oleh Tune Protect Group kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung dan selepas itu Tune Protect Group akan berhenti menggunakan atau menyediakan data sedemikian untuk tujuan pemasaran langsung. Jika anda ingin menarik balik persetujuan anda, sila maklumkan kepada kami. Anda boleh menghubungi kami melalui butiran perhubungan yang diberikan di bawah.

PAUTAN LUAR

Jika mana-mana bahagian tapak web/aplikasi/platform pengguna ini mengandungi pautan ke tapak web lain, tapak tersebut mungkin tidak beroperasi di bawah Polisi ini. Anda dinasihatkan untuk menyemak penyata/dasar privasi di tapak web tersebut untuk memahami dasar mereka mengenai pengumpulan, penggunaan, pemindahan dan pendedahan data peribadi.

PINDAAN KEPADA DASAR PRIVASI INI

Kumpulan Tune Protect berhak, pada bila-bila masa dan tanpa notis, untuk menambah, menukar, mengemas kini atau mengubah suai Polisi ini, hanya dengan memberitahu anda tentang perubahan, kemas kini atau pengubahsuaian tersebut. Jika kami memutuskan untuk menukar Polisi ini, perubahan tersebut akan dimaklumkan di tapak web kami supaya anda sentiasa mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakan maklumat dan dalam keadaan apa maklumat itu didedahkan. Sebarang perubahan, kemas kini atau pengubahsuaian sedemikian akan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan.

MAKLUMAT TAMBAHAN

Kami menyediakan Dasar Privasi dalam bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara kedua-dua ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai mana-mana bahagian Polisi ini atau ingin mendapatkan maklumat tambahan mengenai amalan privasi data Tune Protect Group, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi kami di:

KHIDMAT PELANGGAN
Tingkat Pusat 9, Wisma Tune,No. 19, Lorong Dungun, Damansara Heights, 50450 Kuala Lumpur
1800 88 5753
No How to Claim Section

Ready to

Safeguard Your Business?

We help protect businesses like yours from adverse and unforeseen circumstances. Sign up to our newsletter and be the first in line to know about our special events and protection plan.